Category Archives: Báo cáo năm 2015

Bài 17: nhân hai trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ tại khoa nội thần kinh bệnh viện An Giang

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Attachments Bai_17._nhan_hai_truong_hop_huyet_khoi_tinh_mach_noi_so_tai_khoa_noitk.pdf (381 kB)

Bài 16: nhân một trường hợp hội chứng brugada trên bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tại khoa ngoại bệnh viện ĐKTT An Giang

BAI_16._NHAN_MOT_TRUONG_HOP_HOI_CHUNG_BRUGADA__TREN_BN_VIEM_RUOT_THUA_CAP.pdf Attachments Bai_16._nhan_mot_truong_hop_hoi_chung_brugada__tren_bn_viem_ruot_thua_cap.pdf (520 kB)

Bài 15: nhân một trường hợp nhồi máu não cấp được điều trị bằng rtpa tại khoa nội thần kinh bệnh viện An Giang

BAI_15._NHAN_MOT_TRUONG_HOP_NHOI_MAU_NAO_CAP_DUOC_DIEU_TRI_BANG_rtPA_TAI_KHOA_NOI_TK.pdf Attachments Bai_15._nhan_mot_truong_hop_nhoi_mau_nao_cap_duoc_dieu_tri_bang_rtpa_tai_khoa_noi_tk.pdf (532 kB)

Bài 14: các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp không điển hình

BAI_14._CAC_TRUONG_HOP_NHOI_MAU_CO_TIM_CAP_KHONG_DIEN_HINH.pdf Attachments Bai_14._cac_truong_hop_nhoi_mau_co_tim_cap_khong_dien_hinh.pdf (899 kB)

Bài 13: dây rốn quấn cổ thai nhi một vòng với các yếu tố nguy cơ trong chuyển dạ và kết cục thai kỳ

BAI_13._DAY_RON_QUAN_CO_THAI_NHI_MOT_VONG_VOI_CAC_YEU_TO_NGUY_CO_TRONG_CHUYEN_DA_VA_KET_CUC_THAI_KY.pdf Attachments Bai_13._day_ron_quan_co_thai_nhi_mot_vong_voi_cac_yeu_to_nguy_co_trong_chuyen_da_va_ket_cuc_thai_ky.pdf (322 kB)

Bài 12: chăm sóc tích cực làm giảm nguy cơ tắc đàm và thay nội khí quản trên bệnh nhi thở máy

BAI_12._CHAM_SOC_TICH_CUC_LAM_GIAM_NGUY_CO_TAC_DAM_VA_THAY_NOI_KHI_QUAN.pdf Attachments Bai_12._cham_soc_tich_cuc_lam_giam_nguy_co_tac_dam_va_thay_noi_khi_quan.pdf (419 kB)

Bài 11: đánh giá hiệu quả của nitơ lỏng trên bệnh nhân sẹo lồi tại khoa da liễu bệnh viện An Giang

BAI_11._DANH_GIA_HIEU_QUA_CUA_NITO_LONG_TREN_BN_SEO_LOI.pdf Attachments Bai_11._danh_gia_hieu_qua_cua_nito_long_tren_bn_seo_loi.pdf (433 kB)

Bài 10: vai trò của homocysteine ở bệnh nhân lọc thận

BAI_10._VAI_TRO_CUA_HOMOCYSTEINE_O_BENH_NHAN_LOC_THAN.pdf Attachments Bai_10._vai_tro_cua_homocysteine_o_benh_nhan_loc_than.pdf (362 kB)

Bài 9: n-acetylcysteine liều cao trong dự phòng đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng

BAI_9._N-ACETYLCYSTEINE_LIEU_CAO_TRONG_DU_PHONG_DOT_CAP_CUA_BENH_PHOI_TAC_NGHEN_MAN_TINH.pdf Attachments Bai_9._n-acetylcysteine_lieu_cao_trong_du_phong_dot_cap_cua_benh_phoi_tac_nghen_man_tinh.pdf (719 kB)

Bài 8: đánh giá hiệu quả của methotraxate điều trị thai ngoài tử cung ở ống dẫn trứng chưa vỡ

BAI_8._DANH_GIA_HIEU_QUA_CUA_METHOTRAXATE_DIEU_TRI_THAI_NGOAI_TU_CUNG_O_ONG_DAN_TRUNG_CHUA_VO.pdf Attachments Bai_8._danh_gia_hieu_qua_cua_methotraxate_dieu_tri_thai_ngoai_tu_cung_o_ong_dan_trung_chua_vo.pdf (343 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)