Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 8: đánh giá hiệu quả của methotraxate điều trị thai ngoài tử cung ở ống dẫn trứng chưa vỡ

Bài 8: đánh giá hiệu quả của methotraxate điều trị thai ngoài tử cung ở ống dẫn trứng chưa vỡ

BAI_8._DANH_GIA_HIEU_QUA_CUA_METHOTRAXATE_DIEU_TRI_THAI_NGOAI_TU_CUNG_O_ONG_DAN_TRUNG_CHUA_VO.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.