Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 11: đánh giá hiệu quả của nitơ lỏng trên bệnh nhân sẹo lồi tại khoa da liễu bệnh viện an giang

Bài 11: đánh giá hiệu quả của nitơ lỏng trên bệnh nhân sẹo lồi tại khoa da liễu bệnh viện an giang

BAI_11._DANH_GIA_HIEU_QUA_CUA_NITO_LONG_TREN_BN_SEO_LOI.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.