Bài 15: nhân một trường hợp nhồi máu não cấp được điều trị bằng rtpa tại khoa nội thần kinh bệnh viện An Giang

BAI_15._NHAN_MOT_TRUONG_HOP_NHOI_MAU_NAO_CAP_DUOC_DIEU_TRI_BANG_rtPA_TAI_KHOA_NOI_TK.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.