Home / Thông báo

Thông báo

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

BỆNH VIỆN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015 ĐỀ NGHỊ CÁC CÁ NHÂN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH TRÚNG TUYẾN LIÊN HỆ BỆNH VIỆN KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ NHẬN VIỆC THEO SỰ PHÂN CÔNG CỦA BỆNH VIỆN. THEO TINH THẦN THÔNG BÁO  1130_QDUB_Cong nhan …

Xem Thêm »

Thông báo về việc xét tuyển đợt i – năm 2015

SỞ Y TẾ AN GIANG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG Số:           /TB-BVAG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc An Giang, ngày      tháng    năm 2015 THÔNG BÁO Về việc tổ chức xét tuyển viên chức đợt I năm …

Xem Thêm »