Home / Tin tức / Tin tức nội bộ

Tin tức nội bộ

BỆNH VIỆN TỔ CHỨC: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ đảng ủy khối và Kế hoạch số 01 KH/ĐUBV, ngày 04/01/2019 của Ban Thường vụ đảng ủy bệnh viện về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị …

Xem Thêm »