Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 855/KH-BVAG ngày 29/6/2023 về Tuyển dụng viên chức của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-SYT ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-BVAG ngày 03 tháng 8 năm 2023 về Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023;

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023 Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đến ứng viên dự tuyển được biết (Bảng tổng hợp kết quả điểm kèm theo).

Attachments

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)