Category Archives: Thống kê ts rạng

Phụ lục 2. cách thiết kế và thu thập dữ liệu

PL_2._CACH_THU_THAP_DU_LIEU.pdf Attachments Pl_2._cach_thu_thap_du_lieu.pdf (154 kB)

Phụ lục 1. mô tả dữ liệu

PL_1._MO_TA_DU_LIEU.pdf Attachments Pl_1._mo_ta_du_lieu.pdf (245 kB)

Bài 16. ước tính cỡ mẫu

BAI-16.-UOC-TINH-CO-MAU.pdf Attachments Bai-16.-uoc-tinh-co-mau.pdf (422 kB)

Bài 15. kiểm định phi tham số

BAI-15-.-KIEM-DINH-PHI-THAM-SO.pdf Attachments Bai-15-.-kiem-dinh-phi-tham-so.pdf (487 kB)

Bài 14. phân tích sống sót

BAI-14.-PHAN-TICH-SONG-SOT.pdf Attachments Bai-14.-phan-tich-song-sot.pdf (895 kB)

Bài 13. phân tích phương sai tái đo lường

BAI-13.-PHAN-TICH-PHUONG-SAI-TAI-DO-LUONG.pdf Attachments Bai-13.-phan-tich-phuong-sai-tai-do-luong.pdf (962 kB)

Bài 12. phân tích hồi qui logistic

BAI-12.-HOI-QUI-LOGISTIC.pdf Attachments Bai-12.-hoi-qui-logistic.pdf (2 MB)

Bài 11. phân tích hồi qui tuyến tích đa biiến

BAI-11.-HOI-QUI-TUYEN-TINH-DA-BIEN.pdf Attachments Bai-11.-hoi-qui-tuyen-tinh-da-bien.pdf (358 kB)

Bài 10. tương quan và hồi qui tuyến tính đơn

BAI-10.-TUONG-QUAN-HOI-QUI-TUYEN-TINH.pdf Attachments Bai-10.-tuong-quan-hoi-qui-tuyen-tinh.pdf (551 kB)

Bài 9. phân phối fischer và phân tích phương sai (anova)

BAI-9.-PHEP-KIEM-F.pdf Attachments Bai-9.-phep-kiem-f.pdf (951 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)