Lưu trữ Danh mục: Thống kê ts rạng

Bài 8. phép kiểm t student

BAI-8.-PHEP-KIEM-T.pdf Attachments Bai-8.-phep-kiem-t.pdf (2 MB)

Bài 7. phép kiểm khi bình phương

BAI-7.-PHEP-KIEM-CHI-SQUARE.pdf Attachments Bai-7.-phep-kiem-chi-square.pdf (859 kB)

Bài 6. phân phối chuẩn

BAI-6.-PHAN-PHOI-CHUAN.pdf Attachments Bai-6.-phan-phoi-chuan.pdf (881 kB)

Bài 5. đo lường ảnh hưởng: tỉ số odds và nguy cơ tương đối

BAI-5.-DO-LUONG-ANH-HUONG-OR-RR.pdf Attachments Bai-5.-do-luong-anh-huong-or-rr.pdf (973 kB)

Bài 4. thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

BAI-4.-TNLS_DOICHUNGNGAUNHIEN.pdf Attachments Bai-4.-tnls_doichungngaunhien.pdf (556 kB)

Bài 3. báo cao ca bệnh và hàng loạt ca bệnh

BAI-3.-BAO-CAO-CA-BENH.pdf Attachments Bai-3.-bao-cao-ca-benh.pdf (964 kB)

Bài 2. các loại thiết kế nghiên cứu

BAI-2.-CAC-LOAI-NGHIEN-CUU.pdf Attachments Bai-2.-cac-loai-nghien-cuu.pdf (504 kB)

Bài 1. các bước tiến hành 1 công trình nghiên cứu khoa học

BAI-1.-CAC-BUOC-TIEN-HANH-NCKH.pdf Attachments Bai-1.-cac-buoc-tien-hanh-nckh.pdf (2 MB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)