Kháng sinh mới nhóm quinolon được chấp thuận

THONGTINTHUOC_2