Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

BỆNH VIỆN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015
ĐỀ NGHỊ CÁC CÁ NHÂN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH TRÚNG TUYẾN LIÊN HỆ BỆNH
VIỆN KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ NHẬN VIỆC THEO SỰ PHÂN CÔNG CỦA BỆNH
VIỆN. THEO TINH THẦN THÔNG BÁO