Category Archives: Thiết kế nghiên cứu khoa học

Sách thiết kế nghiên cứu và thống kê y học của ts rạng

SACH_THONG_KE_Y_HOC_TS_RANG_2.pdf Attachments Sach_thong_ke_y_hoc_ts_rang_2.pdf (592 kB)

Ước tính cỡ mẫu trong nghiên cứu y học

UOC_TINH_CO_MAU_NC_Y_HOC.pdf Attachments Uoc_tinh_co_mau_nc_y_hoc.pdf (640 kB)

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đối chứng

TN_LAM_SANG_NGAU_NHIEN.pdf Attachments Tn_lam_sang_ngau_nhien.pdf (588 kB)

Nghiên cứu cắt ngang

NGHIEN_CUU_CAT_NGANG.pdf Attachments Nghien_cuu_cat_ngang.pdf (317 kB)

Nghiên cứu bệnh chứng

NGHIEN_CUU_BENH_CHUNG.pdf Attachments Nghien_cuu_benh_chung.pdf (431 kB)

Thiết kế nghiên cứu đoàn hệ

NC_DOAN_HE.pdf Attachments Nc_doan_he.pdf (462 kB)

Tường trình ca bệnh

TUONG_TRINH_CA_BENH.pdf Attachments Tuong_trinh_ca_benh.pdf (307 kB)

Các loại hình nghiên cứu trong bệnh viện

CAC_LOAI_HINH_NGHIEN_CUU.pdf Attachments Cac_loai_hinh_nghien_cuu.pdf (136 kB)

Các bước tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học

CAC_BUOC_TIEN_HANH_NGHIEN_CUU.pdf Attachments Cac_buoc_tien_hanh_nghien_cuu.pdf (207 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)