Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Các yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiễm helicobacter pylori

Các yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiễm helicobacter pylori

CAC-YEU-TO-NGUY-CO-LIEN-QUAN-DEN-NHIEM–HELICOBACTER-PYLORI.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *