Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Xét nghiệm nt-probnp trong chẩn đoán suy tim

Xét nghiệm nt-probnp trong chẩn đoán suy tim

XN-NT—proBNP-TRONG-CHAN-DOAN-SUY-TIM.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *