Vitamins and minerals for migraine prophylaxis: a systematic review and meta-analysis.

Okoli GN1Rabbani R1Kashani HH1Wierzbowski AK1Neilson C2Mansouri B3Zarychanski R1Abou-Setta AM1.

Author information

1

George & Fay Yee Centre for Healthcare Innovation, Max Rady College of Medicine, Rady Faculty of Health Sciences,University of Manitoba,Winnipeg,Canada.

2

Neil John Maclean Health Sciences Library,University of Manitoba,Winnipeg,Canada.

3

Department of Internal Medicine (Neurology), Max Rady College of Medicine, Rady Faculty of Health Sciences,University of Manitoba,Winnipeg,Canada.

Abstract

OBJECTIVE:

To summarize the findings of randomized controlled trials (RCTs) on the efficacy and safety of vitamins and minerals for migraine prophylaxis.

METHODS:

We systematically searched bibliographic databases and relevant websites for parallel and crossover RCTs reporting efficacy and/or safety of vitamins and/or minerals for migraine prophylaxis. Our primary outcomes were migraine frequency (number of attacks) and duration (hours). Secondary outcomes were severity (intensity), days with migraine, and adverse events. Meta-analysis was conducted when analyzable data were available from at least two trials.

RESULTS:

Eighteen placebo-controlled trials met our eligibility criteria. Only coenzyme Q10 and magnesium contributed to meta-analyses. In adults, compared with placebo, coenzyme Q10 did not significantly decrease migraine frequency (mean difference (MD) -0.44 (-2.14 to 1.26); I2 53%; 2 trials; 97 participants; moderate strength of the evidence), duration (MD -1.97 (-4.82 to 0.87); I2 0%; 2 trials; 97 participants; moderate strength of the evidence), or severity (ratio of means (RoM) -0.05 (-0.20 to 0.11); I2 0%; 2 trials; 97 participants). In adults, compared with placebo, magnesium did not significantly decrease migraine severity (RoM -0.17 (-0.36 to 0.02); I2 48%; 3 trials; 226 participants; low strength of the evidence). Meta-analysis of other vitamins and minerals, and other outcomes were not feasible due to a lack of sufficiently reported data.

CONCLUSIONS:

Based on insufficient evidence, it is unknown if coenzyme Q10 and magnesium are effective for migraine prophylaxis in adults. High-quality, adequately powered RCTs are needed to fully evaluate the efficacy and safety of vitamins and minerals for migraine prophylaxis.

Vitamin và Khoáng chất đối với dự phòng đau đầu Migraine: Một đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp

TÓM TẮT

MỤC TIÊU

Để tóm tắt những tìm kiếm các thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát (RCTs) về hiệu quả và độ an toàn của vitamin và khoáng chất trong điều trị dự phòng đau đầu Migraine.

PHƯƠNG PHÁP

Chúng tôi đã tìm kiếm một cách có hệ thống các dữ liệu thư mục và các trang web có liên quan để biết các RCTs giống nhau và chéo báo cáo hiệu quả và / hoặc an toàn của vitamin và / hoặc khoáng chất để điều trị dự phòng đau nửa đầu. Kết quả chính của chúng tôi là tần suất đau nửa đầu (số cơn) và thời gian (giờ). Kết cục thứ phát là mức độ nghiêm trọng (cường độ), ngày bị đau nửa đầu và các tác dụng phụ. Phân tích tổng hợp được thực hiện khi dữ liệu có thể phân tích có sẵn từ ít nhất hai thử nghiệm.

KẾT QUẢ

Mười tám thử nghiệm bệnh chứng đáp ứng đủ các tiêu chí điều kiện của chúng tôi. Chỉ coenzyme Q10 và magiê góp phần trong phân tích tổng hợp. Ở người lớn, so với giả dược, coenzyme Q10 không làm giảm đáng kể tần suất đau đầu Migraine (khác biệt trung bình (MD) -0,44 (-2,14 đến 1,26); I2 53%; 2 thử nghiệm; 97 người tham gia; độ mạnh của bằng chứng trung bình), thời gian (MD) -1,97 (-4,82 đến 0,87); I2 0%; 2 thử nghiệm; 97 người tham gia; độ mạnh của bằng chứng trung bình) hoặc độ mạnh của bằng chứng đáng kể (chỉ số trung bình (RoM) -0,05 (-0,20 đến 0,11); I2 0%; 2 thử nghiệm ; 97 người tham gia). Ở người lớn, so với giả dược, magiê không làm giảm đáng kể mức độ trầm trọng của đau đầu Migraine (RoM -0,17 (-0,36 đến 0,02); I2 48%; 3 thử nghiệm; 226 người tham gia; độ mạnh của bằng chứng thấp). Phân tích tổng hợp các vitamin và khoáng chất khác và các kết quả khác là khôngthực hiện được do thiếu dữ liệu được báo cáo đầy đủ.

KẾT LUẬN

Dựa trên bằng chứng không đầy đủ, không rõ là liệu coenzyme Q10 và magiê có hiệu quả trong điều trị dự phòng đau đầu Migraine ở người lớn hay không?. Các RCTs chất lượng cao, được cung cấp đầy đủ dữ liệu là cần thiết để đánh giá đầy đủ hiệu quả và độ an toàn của vitamin và khoáng chất trong điều trị dự phòng đau đầu Migraine.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)