Thuốc ức chế sodium glucose cotransporter 2 ( sglt-2 ) chỉ giảm nhập viện vì suy tim và không có tác dụng đối với các biến cố tim mạch do xơ vữa động mạch: phân tích tổng hợp.

 

 

 

Diabetes Ther. 2019 Mar 14. doi: 10.1007/s13300-019-0597-3.

Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors (SGLT-2i) Reduce Hospitalization for Heart Failure Only and Have No Effect on Atherosclerotic Cardiovascular Events: A Meta-Analysis.

Sinha B1Ghosal S2.

 

Abstract

INTRODUCTION:

Although the positive effects of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors (SGLT-2i) on hospitalization for heart failure in type 2 diabetes (T2D) seem definite, some doubt exists about their effects on atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD). This study aims to shed light on this debatable issue.

METHODS:

An electronic database search (Cochrane Library, PubMed and Embase) was performed using two groups of terms [“sodium glucose cotransporter2 inhibitor”, “dapagliflozin”, “canagliflozin”, “empagliflozin”, “ertugliflozin”] AND [“major adverse cardiac events ( MACE ), “cardiovascular death or hospitalization for heart failure”, non-fatal myocardial infarction”, “non-fatal stroke”, “cardiovascular death”, “hospitalization for heart failure”] and the cardiovascular outcome trials (CVOT) and pre-approval studies in phase 3 of all the SGLT2i analysed using comprehensive meta-analysis (CMA) software, version 3, Biostat Inc., Englewood, NJ, USA.

RESULTS:

Analysis of the CVOT revealed that the hazard ratio of the pooled effect size for MACE was statistically significant (HR 0.89, 95% CI 0.83-0.96, P = 0.002). There was a significant reduction in non-fatal myocardial infarction (MI) (HR 0.87, 95% CI 0.78-0.97, P = 0.01), but no improvement was seen for non-fatal stroke (HR 1.01, 95% CI 0.89-1.16, P = 0.83). The pooled analysis of this end point showed statistically significant reduction of the composite of CV death or hospitalization for heart failure (hHF) (HR 0.76, 95% CI 0.67-0.87, P < 0.001) and hHF (HR 0.69, 95% CI 0.61-0.79, P < 0.001), but not for CV death alone (HR 0.82, 95% CI 0.64-1.05, P = 0.11). The meta-analysis of the events in the pooled analysis of the phase 3 trials reveals that the hazard ratio for MACE was statistically nonsignificant (HR 0.83, 95% CI 0.66-1.03, P = 0.10). There was a 34% statistically significant reduction in MI (95% CI 0.48-0.91, P = 0.01), a 36% statistically significant reduction in CV death (95% CI 0.41-0.97, P = 0.04) and a 64% statistically significant reduction in hHF (95% CI 0.18-0.69, P < 0.01). In contrast, there was a 17% statistically nonsignificant increased risk of stroke (95% CI 0.80-1.70, P = 0.40).

CONCLUSION:

The predominant impact of SGLT-2i is on “hHF or CV mortality” composite driven predominantly by reduction in hHF and not atherosclerotic CV disease.

 

 

 

Giới thiệu:

Mặc dù tác dụng tích cực của thuốc ức chế natri-glucose cotransporter-2 (SGLT-2i) đối với việc nhập viện vì suy tim ở bệnh đái tháo đường type 2 (T2D) dường như chắc chắn, vẫn có một số nghi ngờ về tác dụng của chúng đối với bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch (ASCVD). Nghiên cứu này nhằm làm sáng tỏ vấn đề gây tranh cãi này.

Phương pháp:

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu điện tử Thư viện Cochrane, PubMed và Embase đã được thực hiện bằng cách sử dụng hai nhóm thuật ngữ [“chất ức chế Sodium glucose cotransporter2”, “dapagliflozin”, “canagliflozin”, “empagliflozin”, “ertuglif” “,” MACE “,” tử vong do tim mạch hoặc nhập viện vì suy tim “, nhồi máu cơ tim không gây tử vong”, “đột quỵ không gây tử vong”, “tử vong do tim mạch”, “nhập viện vì suy tim”] và thử nghiệm kết quả tim mạch (CVOT) và các nghiên cứu trước khi phê duyệt trong giai đoạn 3 của tất cả SGLT2 được phân tích bằng phần mềm phân tích tổng hợp (CMA) toàn diện, phiên bản 3, Biostat Inc., Englewood, NJ, Hoa Kỳ.

Kết quả:

Phân tích thử nghiệm kết quả tim mạch, cho thấy tỷ lệ nguy hiểm của hiệu ứng gộp cho biến cố nghiêm trọng của tim mạch có ý nghĩa thống kê (HR 0,89, KTC 95% 0,83-0,96, P = 0,002). Có sự giảm đáng kể trong nhồi máu cơ tim không gây tử vong (MI) (HR 0,87, KTC 95% 0,78-0,97, P = 0,01), nhưng không thấy sự cải thiện nào đối với đột quỵ không gây tử vong (HR 1.01, 95% CI 0.89-1.16 , P = 0,83). Phân tích tổng hợp của kết cục này cho thấy giảm đáng kể về mặt thống kê tổng hợp tử vong tim mạch ( CV ) hoặc nhập viện vì suy tim (hHF) (HR 0,76, KTC 95% 0,67-0,87, P <0,001) và hHF (HR 0,69, KTC 95% 0,61 -0,79, P <0,001), nhưng không chỉ cho tử vong tim mạch (HR 0,82, KTC 95% 0,64-1,05, P = 0,11). Phân tích tổng hợp các sự kiện trong phân tích gộp của các thử nghiệm giai đoạn 3 cho thấy tỷ lệ nguy hiểm đối với biến cố tim mạch nghiêm trọng là không có ý nghĩa thống kê (HR 0.83, 95% CI 0,66-1,03, P = 0,10). Có 34% giảm đáng kể về mặt thống kê trong nhồi máu cơ tim (95% CI 0,48-0,91, P = 0,01), giảm 36% đáng kể về thống kê tử vong tim mạch  (95% CI 0,41-0,97, P = 0,04) và 64% có ý nghĩa thống kê giảm suy tim  (KTC 95% 0,18-0,69, P <0,01). Ngược lại, có nguy cơ đột quỵ tăng 17% không có ý nghĩa thống kê (95% CI 0,80-1,70, P = 0,40).

Kết luận:

Tác động chủ yếu của SGLT-2i là kết hợp “tử vong do suy tim hoặc bệnh tim mạch” chủ yếu do giảm suy tim  và không phải là bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch.

 

 

   Người dịch BS Phạm Huỳnh Minh Trí khoa Tim mạch BVĐKTT An Giang

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)