Thông báo về việc xét tuyển đợt i – năm 2015

SỞ Y TẾ AN GIANG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

TRUNG TÂM AN GIANG

Số:           /TB-BVAG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày      tháng    năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức xét tuyển viên chức đợt I năm 2015

Căn cứ kế hoạch số 173/KH-BVAG ngày 06/06/2015 về việc tuyển dụng viên chức năm 2015;

Thực hiện Quyết định 1264 /QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Ủy Ban tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển viên chức của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang năm 2015;

Nay Bệnh viện thông báo đến tất cả các cá nhân nộp hồ sơ dự tuyển tại Bệnh viện gồm các chức danh như sau:

1-      Bác sĩ

2-      Điều dưỡng

3-      Kỹ thuật viên

4-      Tài chính kế toán

5-      Kỹ sư

(đính kèm danh sách)

Các cá nhân có tên trong danh sách có mặt tại Hội trường A Bệnh viện ĐKTT An Giang.

Địa điểm: Số 02 Lê Lợi, Phường Mỹ Bình, TPLong Xuyên, An Giang (Lầu 3 Khoa Khám Bệnh)

Thời gian:  14h ngày 24/08/2015.

Nội dung: Nghe sinh hoạt phổ biến về nội qui, qui chế xét tuyển viên chức đợt I.

Đề nghị các cá nhân có tên trong danh sách đến đúng giờ qui định, trường hợp không đến thì mọi vấn đề khiếu nại về sau Bệnh viện không giải quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

HĐ uyển dụng (để biết);

Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bác sĩ. Bùi Văn Te

DS_DU_XET_TUYEN_DOT_I-2015_BENH_VIEN_DKTTAG.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)