Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

SỞ Y TẾ AN GIANG

BVĐK TRUNG TÂM AN GIANG

Số: 165 /TB-BVAG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-SYT ngày 19/3/2019 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2019;

Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng 55 viên chức vào Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, cụ thể như sau:

  1. Bác sĩ đa khoa: 41 chỉ tiêu.
  2. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh: 04 chỉ tiêu.
  3. Đại học kế toán: 04 chỉ tiêu.
  4. Cử nhân kinh tế: 01 chỉ tiêu.
  5. Kỹ sư điện: 02 chỉ tiêu.
  6. Quản trị nhân lực: 02 chỉ tiêu.
  7. Cử nhân hoặc Kỹ sư công nghệ sinh học: 01 chỉ tiêu.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển.

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức.

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức.

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (02 bộ).

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ.

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

đ). Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,… nếu có).

e) 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6 (mặt sau có ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh).

* Ghi chú: Tất cả hồ sơ đựng trong 1 phong bì (xếp theo thứ tự trên). Hồ sơ nộp sẽ không hoàn trả lại cho ứng viên.

Lưu ý: Thí sinh dự tuyển chỉ được đăng ký và nộp hồ sơ vào Bệnh viện phải cam kết trong đơn đăng ký dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đã được thông báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bản, văn bằng chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

Việc tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, cụ thể:

1. Vòng 1

a) Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự tiếp vòng 2.

b) Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

c) Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

2. Vòng 2

a) Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Giám đốc Bệnh viện quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do Giám đốc Bệnh viện quyết định.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 15/5/2019.

2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ của Bệnh viện, địa chỉ số 60 Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại liên hệ số: 0296. 3853530.

V. PHÍ XÉT TUYỂN

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

  • Hồ sơ: 30.000 đ/bộ;
  • Lệ phí xét tuyển: 500.000 đ/thí sinh.

Ghi chú: Thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang (https://bvag.com.vn/), các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài và niêm yết công khai thông báo tại đơn vị./.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

Bs. CKII Nguyễn Thị Hạnh

(Giám đốc BVĐK trung tâm An Giang)

 

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)