Thông báo về việc thanh toán thuốc citicolin theo chế độ bhyt