Thông báo “Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản “

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản,

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, như sau:

  1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Địa chỉ: Số 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang.
  2. Tên tài sản, Số lượng, Chất lượng, Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
STT Tên tài sản đấu giá Số lượng Chất lượng Giá khởi điểm

(đồng)

1 Quyền thu mua chất thải rắn thông thường tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, đấu theo đơn giá khởi điểm, giá khởi điểm ước tinh là 308.650.000 đồng 01 Phế liệu 308.650.000
2 02 Xe ô tô cứu thương, nhãn hiệu Hyundai số loại Grand Starex biển số: 67A-004.55; 67A-003.11 02 Đã qua sử dụng 965.883.440
  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

3.1. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

3.2. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

3.3. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

3.4. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

(Theo Phụ lục I Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản)

3.6. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định và số điểm chấm:

3.6.1. Tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở chính tại tỉnh An Giang. Số điểm: 1 điểm.

3.6.2. Các thành tích, công lao, đóng góp của tổ chức đấu giá tài sản đạt được; Tổ chức đấu giá có thực hiện tham mưu, báo cáo, đề xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Số điểm: 3 điểm.

3.6.3. Tổ chức đấu giá tài sản có kinh nghiệm thực hiện việc tổ chức đấu giá tài sản với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Số điểm: 1 điểm.

  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

– Thời gian nộp hồ sơ: trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Địa chỉ: Số 60 Ung Văn Khiêm, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang. Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký).

Số Điện thoại liên hệ: 02963 852 862 (Phòng Tài chính kế toán).

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang thông báo công khai đến các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)