Thông báo (v/v lập kế hoạch và thống kê trang thiết bị, dụng cụ của các khoa, phòng di dời về bệnh viện mới)


SỞ Y TẾ AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRUNG TÂM AN GIANG

Số:    93 /TB-BVAG

An Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc lập Kế hoạch và thống kê

trang thiết bị, dụng cụ của các khoa/phòng

di dời về bệnh viện mới

Kính gửi: Các khoa/phòng trong bệnh viện.

Công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa trung tâm An giang (600 giường) sắp hoàn thành. Trong đó, việc xây dựng cơ bản của dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5/2015; công tác cung cấp và lắp đặt các gói thầu trang thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, thiết bị nội thất, bảng hiệu, bảng chỉ dẫn … chậm nhất đến hết tháng 7/2015 hoàn thành dứt điểm; Ngày 02/09/2015, Bệnh viện sẽ tổ chức lễ khánh thành bệnh viện mới.

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch di dời tổng thể trang thiết bị và dụng cụ về bệnh viện mới, Ban Giám đốc thông báo đến các khoa/phòng lập kế hoạch di dời cụ thể và chi tiết của khoa/phòng mình, cụ thể như sau:

1-      Danh sách trang thiết bị của khoa/phòng: số lượng hiện có; số lượng để lại; số lượng di dời về bệnh viện mới (theo Mẫu đính kèm).

Chú ý: Các khoa/phòng xem Danh sách trang thiết bị theo Mẫu đính kèm có thể thừa hoặc thiếu. Nếu thiếu thì ghi bổ sung vào danh sách đính kèm.

2-      Các khoa/phòng, gởi Danh sách thống kê trang thiết bị, dụng cụ của khoa/phòng mình về phòng KHTH (kèm file điện tử theo địa chỉ: phongkhthbvag@yahoo.com.vn )

Thời gian chậm nhất đến hết ngày thứ hai 13/04/2015.

3-      Giao phòng KHTH phối hợp cùng phòng CĐT&QLCL; phòng VTTBYT; phòng HCQT và phòng TCKT tổng hợp số lượng cụ thể trang thiết bị để lại và di dời; đồng thời lập Kế hoạch cụ thể và chi tiết di dời bệnh viện trình Ban giám đốc phê duyệt./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: KHTH, VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bác sĩ Bùi Văn Te

 

FILE ĐÍNH KÈM: PHỤ LỤC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)