Thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức quý iv năm 2014 – 2015

SỞ Y TẾ AN GIANG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

TRUNG TÂM AN GIANG

Số:        /KH-BVAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2014

KẾ HOẠCH

Xét tuyển đặc cách viên chức quý IV năm 2014 – 2015

Kính gửi:         – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang

– Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang

–           Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

–           Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

–           Căn cứ Công văn 850/UBND-TH ngày 07/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

–           Căn cứ kế hoạch số 924/KH-BVAG ngày 29/10/2014 về tuyển dụng viên chức năm 2014 – 2015 của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang;

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang thông qua kế hoạch xét tuyển viên chức bằng hình thức đặc cách, cụ thể như sau:

  1. 1.Chỉ tiêu:

Số lượng viên chức y tế được xét tuyển đặc cách: 18 chỉ tiêu

  1. 2.Điều kiện xét tuyển đặc cách:

Gồm các trường hợp sau:

a. Người có kinh nghiệm công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động cần tuyển theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có thời gian công tác liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (tính đến ngày 31/10/2014), thực hiện công việc có yêu cầu về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức độ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b. Người tốt nghiệp đại học loại giỏi; người tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ hoặc chuyên khoa cấp I, cấp II ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt đông nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này.

  1. 3.Hồ sơ xét tuyển đặc cách:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

b. Cuốn lý lịch mẫu 2a, hoặc 1a có dán ảnh màu cỡ 4x 6cm có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Bản sao Giấy khai sinh;

d. Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp chuyên môn; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; bảng điểm về kết quả học tập toàn khóa học, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt.

e. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện, thành phố trở lên trong hệ thống nhà nước đủ điều kiện cấp (có giá trị 12  tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển)

f. Bản tự nhận xét, đánh giá của người dược đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.

g. Hai ảnh (02) ảnh màu cỡ 3×4 cm và 03 bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ phía sau ảnh.

h. Bản sao Sổ Bảo hiểm xã hội và các hợp đồng lao động kèm theo (được chứng thực).

  1. 4.Nội dung xét tuyển đặc cách:

a. Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập cần tuyển.

b. Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người xét tuyển đặc cách.

  1. 5.Nơi nhận hồ sơ:

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, số 02 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

  1. 6.Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 04/11/2014 đến 16 giờ ngày 18/11/2014.

Nơi nhận:

– Như trên;

– BGĐ;

– Lưu VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Văn Te

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)