[tbmt]thông báo mời thầu gói thầu thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế năm 2020-2022

TBMT-Xu-ly-rac-2020-Moc