Thông báo danh sách niêm yết các cá nhân đủ và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức tại bệnh viện ĐKTT An Giang năm 2017

DANH SÁCH ĐƯỢC NIÊM YẾT TẠI PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Thời gian niêm yết kể từ ngày  23/1/2018 đến 05/2/2018