Tăng bạch cầu ái toan và tỉ số bạch cầu trung tính/limpho bào có ảnh hưởng đến tái nhập viện trong những trường hợp đợt cấp copd không?

Does eosinophilia and neutrophil to lymphocyte ratio affect hospital re-admission in cases of COPD exacerbation?

Çoban Ağca M1Aksoy E1Duman D1Özmen İ1Yıldırım E1Güngör S1Durmuş N1Aka Aktürk Ü1Saltürk C2Tepetam FM3Karakurt Z1.

Tuberk Toraks. 2017 Dec;65(4):282-290. doi: 10.5578/tt.57278.

Tóm tắt

Đặt vấn đề

Chúng tôi nhằm mục đích đánh giá sự liên quan giữa tăng bạch cầu ái toan và tỉ số bạch cầu trung tính/ limpho bào với nhập viện và tái nhập viện trong những đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

Phương pháp

Một nghiên cứu đoàn hệ quan sát được thực hiện tại một bệnh viện đại học. Đối tượng là những bệnh nhân ngoại trú được chẩn đoán COPD và được nhập viện với đợt cấp đưa vào nghiên cứu. Các đặc điểm của đối tượng, công thức máu, tỉ lệ bạch cầu trung tính/lympho bào, protein phản ứng C (CRP), dung tích tiểu cầu trung bình (MPV) khi nhập viện và tái nhập viện trong vòng 28 ngày đầu . Bệnh nhân được phân nhóm theo mức tăng bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi của họ; nhóm 1,> 2% (tăng bạch cầu ái toan), nhóm 2, ≤ 2% (không tăng bạch cầu ái toan hoặc bạch cầu trung tính). Dữ liệu ghi lại từ hai nhóm được so sánh.

Kết quả

1490 đối tượng COPD đủ điều kiện đã được đưa vào nghiên cứu. Khoảng 42% được phân loại là tăng bạch cầu ái toan. Nhóm không tăng bạch cầu ái toan có số lượng bạch cầu trung tính, tỷ lệ bạch cầu trung tính/ lympho bào (NLR) cao hơn so với nhóm tăng bạch cầu ái toan. Giá trị tỉ lệ bạch cầu trung tính/ lympho bào ở bệnh nhân tái nhập viện lại cao hơn mức trung bình, tức là 4,5 (p = 0,001). Dung tích tiểu cầu trung bình (MPV) và protein phản ứng C (CRP) được đo khi nhập viện và tái nhập viện tương tự nhau ở cả hai nhóm. Tỷ lệ tái nhập viện trong vòng 28 ngày là cao hơn có ý nghĩa ở những bệnh nhân không tăng bạch cầu ái toan.

Kết luận

Khi bệnh nhân được nhập viện ngoại trú với tỷ lệ bạch cầu trung tính/ lympho bào lớn hơn 4,5 và với đợt cấp không tăng bạch cầu ái toan, họ có nguy cơ tái nhập viện trong tháng đầu tiên. Giá trị tỉ lệ bạch cầu trung tính/ lympho bào cao hơn và các đợt cấp không tăng bạch cầu ái toan có thể giúp phát hiện sớm những đợt cấp tiềm ẩn ở bệnh nhân COPD, và có thể là những chỉ điểm cho việc xem xét sử dụng kháng sinh.

Người dịch: BS.CKII Nguyễn Thiện Tuấn, Phó khoa Khám bệnh, BVĐKTTAG

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)