Home / Tin tức / Thông tin y khoa / Thông tin y học / Tác dụng của cây có hạt, đậu phộng, đậu nành làm giảm huyết áp: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

Tác dụng của cây có hạt, đậu phộng, đậu nành làm giảm huyết áp: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

Am J Clin Nutr. 2015 Mar 25. pii: ajcn091595. [Epub ahead of print]

The effect of tree nut, peanut, and soy nut consumption on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials.

Mohammadifard N1, Salehi-Abarghouei A1, Salas-Salvadó J1, Guasch-Ferré M1, Humphries K1, Sarrafzadegan N1.

 

Đt vn đ:

Mc dù mt s nghiên cu đã đánh giá nhng tác dng ca ht ( cây có ht , đu phng, đu nành và các loi ht) trên huyết áp (HA), kết qu trái ngược nhau.

Mc tiêu:

Mc đích là đ tiến hành mt tng quan h thng và phân tích tng hp các th nghim ngu nhiên có kim soát được công b (RCT) đ ước lượng tác dng ca tiêu th ht trên huyết áp ( BP ).

Thiết kế nghiên cu:

Các cơ s d liu MEDLINE, Scopus, ISI Web of Science, và Google Scholar được tìm kiếm các th nghim lâm sàng ngu nhiên đi chng thc hin t gia năm 1958 cho đến tháng 10 năm 2013 báo cáo rng hiu qu ca tiêu th ht đơn l hoc hn hp (bao gm qu óc chó, hnh nhân, qu h trăn, ht điu, ht d, ht mc ca, h đào, đu phng, đu nành và các loi ht) trên huyết áp tâm thu ( SBP ) hoc huyết áp tâm trương ( DBP ) là kết qu chính hay ph trong các qun th người ln  ≥18 tui. Bài viết có liên quan được xác đnh bng cách sàng lc các bài báo cáo tóm tt, tiêu đ và toàn văn. Nghiên cu đánh giá nhng tác dng cho < 2 tun hoc trong đó nhóm chng ăn du lành mnh khác nhau đã được loi tr. Tính trung bình lch chun ( Mean ± SD ) thay đi huyết áp tâm thu và tâm trương trong mi nhóm điu tr đã được ghi nhn đ phân tích tng hp.

Kết qu:

Hai mươi mt RCT đt tiêu chun thu nhn. Nhng phát hin ca chúng tôi cho thy rng ăn các loi ht dn đến gim đáng k huyết áp tâm thu người tham gia không b Đái tháo đường type 2 [khác bit trung bình (MD): -1,29; CI 95%: -2,35, -0,22; P = 0,02] nhưng không có trong tng s qun th. Phân tích nhóm nh các loi ht khác nhau cho thy rng qu h trăn, làm gim đáng k huyết áp tâm thu (MD: -1,82; CI 95%: -2,97, -0,67; P = 0,002). Nghiên cu ca chúng tôi cho thy rng qu h trăn (MD: -0,80; CI 95%: -1,43, -0,17; P = 0.01) và các loi ht hn hp (MD: -1,19; CI 95%: -2,35, -0,03; P = 0,04) có tác dng làm gim đáng k trên DBP. Chúng tôi tìm thy không có thay đi đáng k trong DBP sau khi tiêu th các loi ht khác.

Kết lun:

Tt c các loi ht ht h HA tâm thu người tham gia không b tiu đường type 2. Qu h trăn  (Pistachios ) dường như có tác dng mnh trong vic gim huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Ht hn hp cũng gim huyết áp tâm trương.

Người dch: BSCKII Phm Chí Hin BVĐKTT AG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *