Tác dụng của statin ưa mỡ ở suy tim: một phân tích tổng hợp của 13 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

Effects of Lipophilic Statins for Heart Failure: A Meta-analysis of 13 Randomised

Controlled Trials.

Liu G 1 , Zheng XX 1 , Xu YL 1 , Lu J 1 , Hui RT 1 , Huang XH 2 .

Heart Lung Circ. 2014 May 28. pii: S1443-9506(14)00461- 2. doi:

10.1016/j.hlc.2014.05.005.

Đặt vấn đề:

Tác dụng của statin ưa mỡ trong suy tim (HF) có nhiều ý kiến khác nhau. Mục tiêu của

nghiên cứu này là tổng quan hệ thống tất cả các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên đánh

giá tác dụng của statin ưa mỡ ở bệnh nhân bị suy tim.

Phương pháp:

Chúng tôi thực hiện tìm kiếm văn học toàn diện để xác định thử nghiệm đủ điều kiện mà

tiền cứu ngẫu nhiên bệnh nhân suy tim để statin tan trong mỡ hoặc kiểm soát. Tiêu chí

chính là tử vong do mọi nguyên nhân, tỷ lệ tử vong tim mạch, nhập viện do suy tim nặng

hơn, phân suất tống máu thất trái (LVEF), và cholesterol trọng lượng phân tử thấp.

Kết quả:

Tổng cộng có 13 thử nghiệm ngẫu nhiên với 1.532 đối tượng được đưa vào phân tích này.

Mười thử nghiệm ngẫu nhiên bệnh nhân dùng atorvastatin, hai thử nghiệm dùng

simvastatin, và một thử nghiệm dùng pitavastatin. Nhìn chung, statin tan trong mỡ giảm

đáng kể tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ( RR 0,53, P <0.001), tỷ lệ tử vong tim mạch

( RR 0,66, P = 0,04), và nhập viện do suy tim nặng hơn (RR 0,60, P <0.001). Phân tích

nhóm nhỏ cho thấy tác dụng của statin ưa mỡ trong suy tim không được hiệu chỉnh theo

tuổi, phân xuất tống máu, và nguyên nhân gây ra suy tim. Ngoài ra, bệnh nhân ngẫu

nhiên dùng statin tan trong mỡ có sự gia tăng đáng kể phân xuất tống máu thất trái

(WMD 3,91%, P <0.001) và giảm cholesterol trọng lượng phân tử thấp ( WMD 0.90

mmol / L, P <0.001).

Kết luận:

Cần nhiều nghiên cứu sâu hơn để xác định statin tan trong mỡ có lợi cho bệnh nhân suy

tim.

Người dịch: BS Phạm Huỳnh Minh Trí, Khoa Tim Mạch, BVĐK TT An Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)