Sự hấp thụ epinephrine ở người lớn: tiêm bắp so với tiêm dưới da

Epinephrine absorption in adults: intramuscular versus subcutaneous injection. ,Simons FEGu XSimons KJ; J Allergy Clin Immunol. 2001 Nov;108(5):871-3.

Section of Allergy & Clinical Immunology, Department of Pediatrics & Child Health, Faculty of Medicine, University of Manitoba, Winnipeg, Canada.

Chúng tôi báo cáo nghiên cứu tiến cứu, mù, đối chứng ngẫu nhiên với giả dược, thử nghiệm giao chéo 6 chiều của tiêm bắp so với dưới da của epinephrine ở nam giới trẻ tuổi.

Nồng độ đỉnh trong huyết tương epinephrine cao hơn đáng kể (P <0,01) sau khi được tiêm epinephrine tiêm bắp vào đùi hơn sau khi được tiêm epinephrine tiêm bắp hoặc dưới da vào cánh tay. Chúng tôi khuyến cáo nên tiêm bắp epinephrine vào đùi như đường dùng ưu tiên của hồi sức trong  điều trị  sốc phản vệ ban đầu.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU – BVĐKTTAG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.