Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Sử dụng streptokinase trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp có đoạn st chênh lên

Sử dụng streptokinase trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp có đoạn st chênh lên

Điêu Thanh Hùng, Trần Thị Thúy Phượng, Phạm Hồng Thắm, Ngô Sĩ Ngọc

SU-DUNG-STREPTOKINASE-TRONG-DIEU-TRI-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP-CO-DOAN-ST-CHENH-LEN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *