Sử dụng streptokinase trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp có đoạn st chênh lên

Điêu Thanh Hùng, Trần Thị Thúy Phượng, Phạm Hồng Thắm, Ngô Sĩ Ngọc

SU-DUNG-STREPTOKINASE-TRONG-DIEU-TRI-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP-CO-DOAN-ST-CHENH-LEN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.