Sphincterotomy plus balloon dilation versus sphincterotomy alone for choledocholithiasis: a meta-analysis.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30786316

Sphincterotomy plus balloon dilation versus sphincterotomy alone for choledocholithiasis: a meta-analysis.

Dong SQ1,2, Singh TP1,2, Zhao Q1,2, Li JJ1,2, Wang HL1,2.

Author information

Department of Gastroenterology, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China.

The Hubei Clinical Center and Key Laboratory of Intestinal and Colorectal Diseases, Wuhan, China.

Abstract

BACKGROUND:

Endoscopic sphincterotomy plus balloon dilation (ESBD) is considered to be a promising method for the removal of large common bile duct (CBD) stones. However, when compared with endoscopic sphincterotomy (EST) alone, the efficacy and safety of ESBD remain controversial. This meta-analysis aimed to compare the efficacy and safety of ESBD vs. EST for the removal of large CBD stones.

METHODS:

Electronic databases were searched up to 15 July 2018 for literature that compared ESBD with EST for the removal of CBD stones. Pooled odds ratios (ORs) of the stone clearance rate and the complication rate were used to compare the efficacy and safety of ESBD vs. EST.

RESULTS:

A total of 18 studies with 2789 patients were included. The results showed that the stone removal rate was much higher in the ESBD group than in the EST group, both across all endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) sessions (OR 2.68, 95 % confidence interval [CI] 1.79 to 4.01) and during the first ERCP session (OR 2.07, 95 %CI 1.37 to 3.12). The ESBD group had fewer complications than EST alone (OR 0.63, 95 %CI 0.47 to 0.85). Moreover, the ESBD group needed less mechanical lithotripsy (OR 0.38, 95 %CI 0.24 to 0.61) and had a shorter procedure time (mean difference - 4.05, 95 %CI - 7.02 to - 1.09) than EST alone.

CONCLUSION:

The efficacy and safety of ESBD were superior to those of EST for the removal of large CBD stones. Moreover, less mechanical lithotripsy and shorter procedure times were needed with ESBD to manage large stones.

BÀI DỊCH

Cắt cơ vòng kết hợp với nong bóng so với cắt cơ vòng đơn thuần trong sỏi ống mật chủ : một phân tích tổng hợp.

Dong SQ1,2Singh TP1,2Zhao Q1,2Li JJ1,2Wang HL1,2.

Author information

1

Department of Gastroenterology, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, China.

2

The Hubei Clinical Center and Key Laboratory of Intestinal and Colorectal Diseases, Wuhan, China.

Tổng quan

Nội soi cắt cơ vòng kết hợp với nong bóng (ESBD) được coi là một phương pháp đầy hứa hẹn để loại bỏ các sỏi lớn ống mật chủ (CBD). Tuy nhiên, khi so sánh với nội soi cắt cơ vòng đơn thuần (EST), tính hiệu quả và độ an toàn của ESBD vẫn còn nhiều tranh cãi. Phân tích tổng hợp này nhằm so sánh hiệu quả và độ an toàn của ESBD so với EST trong việc lấy các sỏi lớn ống mật chủ.

Phương pháp

Cơ sở dữ liệu điện tử đã được tìm kiếm từ 15/7/2018 cho tài liệu so sánh ESBD với EST trong việc lấy các sỏi lớn CBD. Tỷ lệ Odds ratios (ORS) của lấy sỏi và tỷ lệ biến chứng được dùng để so sánh hiệu quả và độ an toàn của ESBD so với EST.

Kết quả

Tổng cộng có 18 nghiên cứu với 2789 bệnh nhân được ghi nhận. Kết quả cho thấy tỷ lệ lấy sỏi ở nhóm ESBD cao hơn nhiều so với nhóm EST, cả trên tất cả các lần nội soi chụp mật tụy ngược dòng (ERCP) (OR 2,68, khoảng tin cậy 95% [CI] 1,79 đến 4,01) và trong lần đầu tiên ERCP (hoặc 2.07, KTC 95% 1.37 đến 3.12). Nhóm ESBD có biến chứng ít hơn EST đơn thuần (OR 0,63, 95% CI 0,47-0,85). Hơn nữa, nhóm ESBD ít cần tán sỏi hơn (OR 0,38, KTC 95% 0,24 đến 0,61) và thời gian làm thủ thuật ngắn hơn (chênh lệch trung bình – 4.05, 95% CI – 7.02 đến – 1.09) so với EST đơn thuần.

Kết luận

Hiệu quả và độ an toàn của ESBD là vượt trội hơn so với EST cho việc loại bỏ các sỏi lớn CBD. Hơn nữa, việc xử lí các sỏi lớn thì ESBD ít cần tán sỏi hơn và thời gian làm thủ thuật ngắn hơn .

Người dịch: Bs Hồ Hiền Sang; Khoa nội Tiêu hóa – Huyết Học

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)