So sánh truyền octreotide 2 ngày với 5 ngày

So sánh truyền octreotide 2 ngày với 5 ngày cùng với liệu pháp nội soi trong ngăn

ngừa tái chảy máu sớm do giãn tĩnh mạch thực quản: một thử nghiệm lâm sàng

ngẫu nhiên.

Comparison of 2 days versus 5 days of octreotide infusion along with endoscopic

therapy in preventing early rebleed from esophageal varices: a randomized clinical

study.

Rengasamy S 1 , Ali SM, Sistla SC, Lakshmi CP, Harichandra Kumar KT.

Eur J Gastroenterol Hepatol. 2015 Apr;27(4):386-92. doi:

10.1097/MEG.0000000000000300.

Tóm tắt

Tổng quan:

Chảy máu do giãn tĩnh mạch là một cấp cứu y khoa với 20% tử vong ở thời điểm 6 tuần.

Vai trò của thuốc vận mạch để cầm máu và ngăn ngừa tái chảy máu đã được ghi nhận.

Khoảng thời gian tối ưu của những thuốc này chưa rõ. Không có thử nghiệm nào trước

đây về thời gian chính xác của octreotide được sử dụng để ngăn ngừa tái chảy máu và tử

vong do giãn tĩnh mạch thực quản. Mục đích của thử nghiệm này là để đánh giá hiệu quả

của điều trị kết hợp (octreotide và nội soi), thời gian truyền octreotide, đánh giá hiệu quả

– giá thành của sự phối hợp này, và kết cục trong tái chảy máu và tử vong.

Chọn bệnh nhân và phương pháp:

Đây là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên gồm 124 bệnh nhân chảy máu do giãn tĩnh mạch

thực quản cấp đã được điều trị nội soi; được chia ngẫu nhiên thành nhóm 2 ngày truyền

octreotide (62 người) và nhóm 5 ngày truyền octreotide (58 người) (liều octreotide 50

ug/kg). Đánh giá tái chảy máu sớm (trong vòng 42 ngày có chảy máu dựa vào hướng dẫn

đồng thuận Baveno IV), cần truyền máu, và tử vong.

Kết quả:

Trong nghiên cứu này bệnh nam là chủ yếu, tuổi trung bình là 47. Trong số những bệnh

nhân ở nhóm 2 ngày, có 3 người (4.8%) tái chảy máu sớm so với 5 người (8.6%) ở nhóm

5 ngày, (p>0.05). Trong số những bệnh nhân của nhóm 2 ngày, có 1 bệnh nhân tử vong

sau 3 tuần và tất cả bệnh nhân ở nhóm 5 ngày vẫn sống đến thời điểm 6 tuần theo dõi

(p>0.05). Điều trị ở nhóm 5 ngày có giá thành cao hơn 2.5 lần so với ở nhóm 2 ngày

được cho thấy qua phân tích giá thành_hiệu quả.

Kết luận:

Truyền octreotide hai ngày sau khi điều trị nội soi là đầy đủ và hiệu quả như 5 ngày trong

việc ngăn ngừa tái chảy máu sớm do giãn tĩnh mạch thực quản, với giá thành thấp hơn.

Người dịch: Bs Hồ Hiền Sang, Khoa tiêu hóa –Huyết học

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)