Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / So sánh phác đồ điều trị nhiễm helicobacter pylori theo trình tự với phác đồ bộ ba chuẩn: một thử nghiệm đối chứng, ngẫu nhiên

So sánh phác đồ điều trị nhiễm helicobacter pylori theo trình tự với phác đồ bộ ba chuẩn: một thử nghiệm đối chứng, ngẫu nhiên

Trương Văn Lâm, Mai Thanh Bình, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Kim Lợi, Nguyễn Ngọc Rạng

SO-SANH-PHAC-DO-DIEU-TRI-NHIEM-HELICOBACTER-PYLORI-THEO-TRINH-TU-VOI-PHAC-DO-BO-3-CHUAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *