Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / So sánh kỹ thuật lichtenstein với kỹ thuật bassini trong điều trị thoát vị bẹn

So sánh kỹ thuật lichtenstein với kỹ thuật bassini trong điều trị thoát vị bẹn

SO-SANH-KY-THUAT-LICHTENSTEIN-VOI-KY-THUAT-BASSINI-TRONG-DIEU-TRI-THOAT-VI-BEN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *