Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2008 / So sánh kỹ thuật inolipa và kỹ thuật sequencing trong việc xác định genotype hcv

So sánh kỹ thuật inolipa và kỹ thuật sequencing trong việc xác định genotype hcv

SO-SANH-KY-THUAT-INOLIPA-VA-KY-THUAT-SEQUENCING-TRONG-VIEC-XAC-DINH-GENOTYPE-HCV.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *