So sánh hiệu quả và an toàn của heparins trọng lượng phân tử thấp dự phòng huyết khối tĩnh mạch ở những bệnh nhân bị bệnh nội khoa

Curr Med Res Opin. 2014 Mar;30(3):367-80.

Comparison of the efficacy and safety of low molecular weight heparins for venous thromboembolism prophylaxis in medically ill patients.

Dooley C1, Kaur RSobieraj DM.

Mc tiêu:

Tiến hành mt tng quan h thng và phân tích tng hp so sánh điu tr hn hp v hiu qu và an toàn ca heparins trng lượng phân t thp ( LMWHs ) d phòng huyết khi tĩnh mch (VTE) nhng bnh nhân b bnh ni khoa nhp vin. Mc tiêu th hai là chúng tôi so sánh tt c các phương pháp điu tr trong h thng vi nhau.

Phương pháp:

Chúng tôi tiến hành tìm kiếm tài liu mt cách h thng th nghim ngu nhiên đánh giá thuc d phòng huyết khi tĩnh mch nhng bnh nhân b bnh ni khoa nhp vin. Chúng tôi tiến hành  phân tích tng hp truyn thng cho tt c các so sánh cp s dng vi mô hình nh hưởng biến thiên đ tính nguy cơ tương đi ( RR ) và khong tin cy 95% cho mi kết cc. Xác đnh hiu qu tương đi và an toàn ca phương pháp điu tr. Chúng tôi tiến hành  phân tích tng hp so sánh điu tr phi hp bng cách s dng bng Bayesian đ tinh t s odds (OR) và khong tin cy 95%.

Kết qu:

Hai mươi th nghim đt tiêu chun thu nhn. Enoxaparin , dalteparin , nadroparin và certoparin là các heparins trng lượng phân t thp được đánh giá mc dù không th nghim so sánh trc tiếp. Khi so sánh điu tr phi hp, hiu qu tương đi ca tt c các LMWHs tương t trong vic ngăn nga t vong và huyết khi tĩnh mch cũng như t l chy máu ln và nh. Dalteparin không bao gm trong h thng đánh giá huyết khi tĩnh mch sâu (DVT) và thuyên tc phi (PE) do thiếu s liu báo cáo và các heparins trng lượng phân t thp còn li được tìm thy là tương t như  hiu qu tương đi trong vic ngăn nga kết cc này.

Hn chế:

Phân tích tng hp truyn thng là không th so sánh nhiu thuc được thc hin trong so sánh điu tr phi hp. Tính không đng nht ca quan sát trong  mt s phân tích tng hp truyn thng mc dù điu này có th là hn chế c hu ca cng đng nghiên cu. Nói chung s không đng nht này là ít đ góp phn chng minh ước tính không chính xác bi khong tin cy rng .

Kết lun:

Enoxaparin , dalteparin , nadroparin và certoparin tương đương nhau trong hiu qu tương đi đ ngăn nga t vong và huyết khi tĩnh mch và t l chy máu nng hoc nh trong khi enoxaparin, nadroparin và certoparin tương đương nhau  trong hiu qu tương đi cho phòng nga thuyên tc phi và huyết khi tĩnh mch sâu nhng bnh nhân ni khoa nhp vin .

Người dch: BS CKII Phm Chí Hin – BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)