So sánh hiệu quả của thuốc hít (ics / laba, lama, lama / laba và sama) đối với copd: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp.

 

Comparative efficacy of inhaled medications (ICS/LABA, LAMA, LAMA/LABA and SAMA) for COPD: a systematic review and network meta-analysis.

Aziz MIA1Tan LE1Wu DB1Pearce F1Chua GSW2Lin L1Tan PT1Ng K1.

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Oct 9;13:3203-3231. doi: 10.2147/COPD.S173472. eCollection 2018.

Mục tiêu: Để đánh giá hiệu quả so sánh của các chất đối kháng muscarinic tác dụng ngắn (SAMA), các chất đối kháng muscarinic tác dụng lâu dài (LAMAs), LAMA kết hợp với các chất chủ vận beta (LABA; LAMA / LABA) và corticoid hít (ICS) kết hợp với LABA (ICS / LABA) để duy trì COPD.

Đối tương và phương pháp: Chúng tôi đã chọn 74 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (74.832 người tham gia) được công bố tối đa 15/11/2017, so sánh bất kỳ can thiệp nào (SAMA [ipratropium], LAMA [aclidinium, glycopyrronium, tiotropium, umeclidinium], LAMA / LABA [aclidinium / formoterol, indacaterol / glycopyrronium, tiotropium / olodaterol, umeclidinium / vilanterol] và ICS / LABA [fluticasone / vilanterol, budesonide / formoterol, salmeterol / fluticasone]) với nhau hoặc với giả dược. Một phân tích tổng hợp ngẫu nhiên kết hợp bằng chứng trực tiếp và gián tiếp được tiến hành để kiểm tra sự thay đổi từ đường cơ sở trong FEV1, chỉ số khó thở chuyển tiếp, Bảng câu hỏi hô hấp của St George và tần suất các tác dụng phụ ở tuần 12 và 24.

Kết quả: Các mô hình không nhất quán không có ý nghĩa thống kê đối với tất cả các kết quả. LAMAs, LAMA / LABA và ICS / LABAs dẫn đến sự cải thiện đáng kể trong FEV1 máng so với giả dược và đơn trị liệu SAMA ở tuần 12 và 24. Tất cả LAMA / LABA, ngoại trừ aclidinium / formoterol, đều tốt hơn đáng kể so với đơn trị liệu LAMA và ICS / LABA trong việc cải thiện FEV1. Trong số các LAMA, umeclidinium cho thấy sự cải thiện đáng kể về mặt thống kê trong FEV1 ở tuần 12 so với tiotropium và glycopyrronium, nhưng kết quả không có ý nghĩa lâm sàng. LAMA / LABA có xác suất cao nhất được xếp hạng tốt nhất trong FEV1cải thiện. Xu hướng tương tự đã được quan sát cho chỉ số khó thở chuyển tiếp và kết quả bảng câu hỏi hô hấp của St George. Không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ mắc các biến cố bất lợi trong tất cả các lựa chọn điều trị.

Kết luận: LAMA / LABA cho thấy sự cải thiện lớn nhất trong FEV1 ở tuần 12 và 24 so với các loại thuốc hít khác, trong khi SAMA cho thấy sự cải thiện ít nhất. Không có sự khác biệt đáng kể giữa các LAMA và LAMA / LABA trong các thứ hạng tương ứng.

Dịch bởi: Bs. CKII. Trương Văn Lâm, Trưởng khoa Nội Tổng hợp – BVĐKTTAG

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)