So sánh cách hút kín với hút hở qua nội khí quản và bệnh viêm phổi liên quan đến thở máy, ở những bệnh nhân chăm sóc tích cực: một đánh giá dùng phương pháp phân tích tổng hợp

Comparison of closed endotracheal suction versus open endotracheal suction in the development of ventilator-associated pneumonia in intensive care patients: an evaluation using meta-analytic techniques.

Peter JVChacko BMoran JL.

Department of Medical Intensive Care,ChristianMedicalCollegeand Hospital,Vellore,India. peterjohnvictor@yahoo.com.au

Đặt vấn đề: Viêm phổi liên quan đến thở máy, một nhiễm trùng bệnh viện thường hay xảy ra trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt, vấn đề này cũng liên quan với bệnh tật đáng kể. Hút qua nội khí quản được thực hiện thường qui ở những bệnh nhân thở máy để làm sạch dịch tiết. Nghiên cứu này đánh giá lợi thế liệu việc hút kín qua nội khí quản so với hút hở qua nội khí quản đối với các kết cục lâm sàng.

Vật liệu và phương pháp: Thử nghiệm so sánh cách hút kín qua nội khí quản với hút  hở qua nội khí quản được xác định bằng cách tìm kiếm trên MEDLINE (1966- 7 năm 2006) và những thư mục của các bài báo thích hợp. Chỉ những thử nghiệm có kết cục là Viêm phổi liên quan đến thở máy và/hoặc tử vong mới được xem xét. Những nghiên cứu có kết cục là các chỉ số về sinh lý học được loại trừ.

Dùng phân tích thống kê: Một phân tích tổng hợp các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, sử dụng mô hình ước tính ảnh hưởng biến thiên. Ảnh hưởng của cách hút trên viêm phổi liên quan đến thở máy và tử vong được tính bằng sự khác biệt nguy cơ (risk difference) và thời gian thở máy được tính bằng sự khác biệt trọng số trung bình.

Kết quả: 9 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng đáp ứng các tiêu chí được đưa vào. Không có sự khác biệt ảnh hưởng đến điều trị của cách hút (kín so với hở, n = 9 nghiên cứu) trên viêm phổi liên quan đến thở máy (RD – 0,01; KTC 95% CI – 0,05, 0,03; P = 0,63) hoặc trên tỷ lệ tử vong (n = 5; RD 0,01; KTC 95% CI – 0,04, 0,05; P = 0,8). Mặc dù hút  hở qua nội khí quản có thời gian thở máy ngắn hơn (n = 4; MWD -0,64; KTC 95% CI 0,21, 1,06; P = 0,004), sự ước tính có ý nghĩa có trong một nghiên cứu. Có sự đồng nhất về ảnh hưởng điều trị giữa các nghiên cứu.

Kết luận: Phân tích tổng hợp này đã không chứng tỏ một ưu thế của hút kín qua nội khí quản so với hút hở qua nội khí quản đối với Viêm phổi liên quan đến thở máy hoặc tử vong. Vì vậy, việc sử dụng hút  kín có thể được chỉ định ở BN cần hỗ trợ hô hấp cao, giảm chi phí điều trị trong những trường hợp thở máy kéo dài, bảo đảm sức khỏe nghề nghiệp và an toàn hơn so với với hút đàm hở qua nội khí quản.

Người dịch: Thiên Sinh ICU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)