Rung nhĩ và sa sút trí tuệ trên bệnh nhân suy tim: tổng quan hệ thống và phân tích gộp

Rung nhĩ và sa sút trí tuệ trên bệnh nhân suy tim: tổng quan hệ thống và phân tích gộp

Atrial fibrillation and cognitive function in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis.

Myserlis PGMalli AKalaitzoglou DKKalaitzidis GMiligkosKokkinidis DGKalogeropoulos AP. Heart Fail Rev. 2016 Nov 15 PMID: 27844178 DOI:10.1007/s10741-016-9587-y

 

TỔNG QUAN

Sa sút trí tuệ xảy ra trên bệnh nhân (BN) lớn tuổi thường là do biến chứng của suy tim. Điều này làm giảm cả sự tuân trị thuốc lẫn việc tự chăm sóc bản thân của BN. Rung nhĩ (RN) là một yếu tố độc lập với sự sa sút trí tuệ ở BN suy tim. Mục tiêu  của tổng quan này là đánh giá sự tác động của rung nhĩ lên nhận thức của những BN cao tuổi kèm rung nhĩ. Dữ liệu trên Medline (PubMed), Scopus và CENTRAL được hồi cứu từ khi bắt đầu NC cho đến ngày 30/04/2016). Nhóm tác giả tiến hành tìm các nghiên cứu có liên quan đến đánh giá sự ảnh hưởng rung nhĩ lên nhận thức của BN suy tim. Có 5 nghiên cứu phù hợp với tổng cộng 1.670 bệnh nhân suy tim. Trong số này, có 449 BN rung nhĩ (26,9%). Nhiều type rung nhĩ  khác nhau đã được nghiên cứu, bao gồm: RN dai dẳng, RN kịch phát, hoặc RN mạn. Người ta dùng 4 test để đánh giá chức năng nhận thức của BN (Bảng đánh giá nhận thức cơ bản, Các câu hỏi ngắn về tâm thần – nhận thức, Bảng đánh giá nhận thức cơ bản có điều chỉnh. Công cụ đánh giá nhận thức Montreal). Sử dụng phương pháp đảo ngược phương sai và mô hình tác động ngẫu nhiên, chúng tôi thấy rằng rung nhĩ có liên quan đáng kể với nguy cơ sa sút trí tuệ ở bệnh nhân suy tim (tỷ số chênh [OR]:1.94; KTC: 95%, 1,30-2,87), mặc dù sự không đồng nhất đáng kể (I2 = 39%). Sự không đồng nhất này có thể là do các quần thể nghiên cứu khác nhau và rung nhĩ với các phân loại khác nhau, cũng như khác biệt ở phương pháp đánh giá nhận thức. Ngoài ra, rung nhĩ cũng có thể làm trầm trọng hơn tình trạng rối loạn nhận thức của BN suy tim. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu còn ít và không đồng nhất. Trong tương lai, nếu được thiết kế tốt, các nghiên cứu tiến cứu cần thiết để: (a) Thiết lập mối liên hệ và (b) Xác định các cơ chế cơ bản để có những can thiệp thích hợp để làm giảm bớt nguy cơ suy giảm nhận thức ở bệnh nhân suy tim.

 

Người dịch: BS Phạm Huỳnh Minh Trí – Khoa tim mạch – Lão học

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)