Preprocedural administration of simethicone and otilonium bromide improves the quality of endoscopic retrograde cholangiopancreatography: a prospective randomized trial.

Somuncu E1Sarici İSCaliskan YKKalayci MU.

Author information

Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Abstract

PURPOSE:

Endoscopic retrograde cholangiopancreaticography (ERCP) is performed for diagnostic and therapeutic purposes in patients with pancreaticobiliary diseases. We investigated the role of simethicone and concomitant otilonium bromide during ERCP.

PATIENTS AND METHODS:

This prospective randomized study included 120 patients who underwent ERCP (study and control group=60 patients each). The study group received otilonium bromide and simethicone. The control group received no medication.

RESULTS:

The quantity of duodenal foam and bubbles in the study group was significantly lesser than that in the control group. The duodenal motility score was 2.1±0.7 and 4.3±0.9 in the study and the control groups, respectively. Endoscopist satisfaction was good in 82%, moderate in 15%, and poor in 3% of ERCPs in the study group and good in 15%, moderate in 65%, and poor in 25% of ERCPs in the control group. The study group showed a shorter ERCP duration than the control group.

CONCLUSIONS:

Simethicone and otilonium bromide administered concomitantly reduce duodenal motility and foam/bubble formation, which facilitates papilla of Vater catheterization to reduce procedure time.

BÀI DỊCH THÁNG 12

Kết hợp Simethicon và Otilonium Bromide trước thủ thuật làm cải thiện chất lượng nội soi mật tụy ngược dòng: Một thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng.

Tóm tắt

MỤC ĐÍCH

Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) được thực hiện cho mục đích chẩn đoán và điều trị ở những bệnh nhân mắc bệnh lý tụy-mật. Chúng tôi đã nghiên cứu vai trò kết hợp cùng lúc của simethicon và otilonium bromide trong ERCP.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Nghiên cứu ngẫu nhiên tiền cứu này bao gồm 120 bệnh nhân được làm ERCP (nhóm nghiên cứu và nhóm chứng, 60 bệnh nhân mỗi nhóm). Nhóm nghiên cứu đã sử dụng otilonium bromide và simethicon. Nhóm chứng không sử dụng thuốc.

KẾT QUẢ

Số lượng bọt và bong bóng trong tá tràng của nhóm nghiên cứu ít hơn đáng kể so với nhóm đối chứng. Điểm vận động của tá tràng lần lượt là 2,1 ± 0,7 và 4,3 ± 0,9 trong nhóm nghiên cứu và nhóm đối chứng. Sự hài lòng của bác sĩ nội soi là tốt 82%, trung bình 15% và kém 3% khi làm ERCP trong nhóm nghiên cứu và tốt 15%, trung bình 65% và kém 25% khi làm ERCP trong nhóm đối chứng. Nhóm nghiên cứu cho thấy thời gian thực hiện ERCP ngắn hơn so với nhóm đối chứng.

KẾT LUẬN

Simethicon và otilonium bromide dùng cùng lúc làm giảm nhu động tá tràng và giảm hình thành bọt/bóng khí trong tá tràng, thủ thuật qua nhú bóng Vater dễ dàng hơn và làm giảm thời gian làm thủ thuật.

BSCKI NGUYỄN TẤN THÀNH

KHOA NỘI TIÊU HÓA-HUYẾT HỌC

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)