Phân tích tổng hợp: esomeprazole or rabeprazole so với các thuốc ức chế bơm proton thế hệ đầu tiên trong điều trị nhiễm helicobacter pylori

Aliment Pharmacol Ther. 2012 Sep;36(5):414-25. Epub 2012 Jul 15.

Meta-analysis: esomeprazole or rabeprazole vs. first-generation pump inhibitors in the treatment of Helicobacter pylori infection.

McNicholl AGLinares PMNyssen OPCalvet XGisbert JP.

Source: Gastroenterology Unit, Hospital Universitario de la Princesa and Instituto de Investigación Sanitaria Princesa (IP), Madrid, Spain. adrian.mcn@gmail.com

Đặt vấn đề:

Hiệu quả các thuốc điều trị tiệt trừ H. pylori giảm dần theo thời gian, vì vậy tìm kiếm các phác đồ điều trị tốt hơn và các thuốc hỗ trợ là một ưu tiên.

Mục đích:

Tiến hành một phân tích tổng hợp các nghiên cứu so sánh rabeprazole hoặc esomeprazole (NEXIUM) với các thuốc ức chế bơm proton (PPI) khác trong điều trị tiệt trừ H. pylori.

Phương pháp: 

Lựa chọn các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên so sánh esomeprazole hoặc rabeprazole với PPI thế hệ đầu tiên (omeprazole-lansoprazole-pantoprazole) hoặc so sánh giữa esomeprazole và raberazole.

Kết quả:

Phân tích tổng hợp (35 nghiên cứu, 5998 bệnh nhân) cho thấy tỷ lệ tiệt trừ HP của esomeprazole cao hơn so với thế hệ đầu tiên PPI: 82,3% so với 77,6%; OR = 1,32 (1,01-1,73), NNT = 21. Rabeprazole cũng cho kết quả tốt hơn so với thế hệ đầu tiên PPI: 80,5% so với 76,2%; OR = 1,21 (1,02-1,42), NNT = 23. Phân tích phân nhóm theo liều dùng cho thấy esomeprazole liều 40 mg 2 lần/ngày cải thiện kết quả điều trị  là 83,5% so với thế hệ đầu tiên 72,4%; OR = 2,27 (1,07-4,82); NNT = 9]. Trong khi đó, rabeprazole 10 và 20 mg 2 lần/ngày không thay đổi kết quả điều trị, esomeprazole 20 mg 2 lần/ngày cho hiệu quả thấp hơn. So sánh giữa esomeprazole với  rabeprazole (5 nghiên cứu): không có sự khác biệt đáng kể về hiệu quả: 78,7% so với 76,7%; OR = 0.90 (0,70-1,17). Phân tích phân nhóm theo CYP2C19: kiểu gen không ảnh hưởng đáng kể đến mức độ tiệt trừ [OR = 1,76 (0,99-3,12)] hoặc thế hệ mới [OR = 1,19 (0,73-1,95)] PPI. Tuy nhiên, phân tích phân nhóm theo bệnh nhân tip biến dưỡng cao với thuốc cho thấy khả năng tiệt trừ cao hơn với PPI thế hệ mới [OR = 1,37 (1,02-1,84).

Kết luận:

Nói chung esomeprazole và rabeprazole tiệt trừ H. pylori tốt hơn so với PPI thế hệ đầu tiên. Lợi ích lâm sàng này rõ rệt hơn với phác đồ điều trị esomeprazole 40 mg  2 lần/ngày. Ở bệnh nhân có kiểu gen CYP2C19 biến dưỡng cao, PPI thế hệ mới có hiệu quả hơn hơn so với các thế hệ đầu tiên để diệt trừ H. pylori. Tuy nhiên, một khuyến nghị chung về sử dụng PPI thế hệ mới trong tất cả các tình huống vẫn còn chưa rõ ràng.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)