Oxy hóa lúc ngưng thở trong đặt nội khí quản trong khoa cấp cứu : một tổng quan hệ thống và phân tích gộp

Apneic oxygenation during intubation in the emergency department: A
systematic review and meta-analysis
Matthew J Binks, Rhys S Holyoak, Thomas M Melhuish, Ruan Vlok, Ellyse Bond,
Leigh D White
American Journal of Emergency Medicine 2017 June 24
Đặt vấn đề
Tình trạng thiếu oxy máu làm tăng nguy cơ đáng kể trong đặt nội khí quản. Những
mối quan tâm này được nhân lên trong khoa cấp cứu (ED) và trong rút nội khí
quản, bệnh nhân có thể không ổn định, thời gian chuẩn bị hoặc giới hạn thời gian
trước oxy hóa và môi trường không kiểm soát. Hỗ trợ oxy trước đặt nội khí quản là
một phương pháp hứa hẹn để ngăn ngừa tình trạng thiếu oxy.
Mục đích
Thử nghiệm giả thuyết cho rằng hỗ trợ oxy trước làm giảm tỷ lệ thiếu oxy máu
trong đặt nội khí quản và trong rút nội khí quản trong Khoa cấp cứu.
Phương pháp
Chúng tôi đã tiến hành tổng kết hệ thống sáu cơ sở dữ liệu cho tất cả các nghiên
cứu liên quan được xuất bản cho đến tháng 11 năm 2016. Các nghiên cứu bao gồm
đánh giá oxy hóa lúc ngưng thở khi đặt nội khí quản trong ED và trong rút nội khí
quản. Tất cả các nghiên cứu đều được đánh giá về mức độ bằng chứng và nguy cơ
sai lệch.
Kết quả
Sáu thử nghiệm và tổng cộng 1822 trường hợp đã được đưa vào phân tích. Nghiên
cứu cho thấy sự giảm đáng kể tỷ lệ mất độ bảo hòa oxy (RR = 0.76, p = 0.002) và
mất bảo hòa oxy nguy kịch (RR = 0.51, p = 0.01) khi áp dụng hỗ trợ oxy trước đặt
nội khí quản. Cũng có sự cải thiện đáng kể trong tỷ lệ thành công trong đặt nội khí
quản lần đầu tiên (RR = 1,09, p = 0,004).
Kết luận
Hỗ trợ oxy trước có thể làm giảm tình trạng thiếu oxy máu ở bệnh nhân khi đặt nội
khí quản và rút nội khí quản trong Khoa cấp cứu. Nó cũng cải thiện tỉ lệ đặt nội khí
quản thành công trong lần đầu tiên.
Người dịch: Th.s Trần Văn Lời

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)