N-acetylcystein điều trị cho trẻ em mắc sốt xuất huyết với biến chứng suy gan cấp

Ceylon Med J. 2013 Jun;58(2):80-2. doi: 10.4038/cmj.v58i2.5684.

N-acetylcysteine in children with acute liver failure complicating dengue viral infection.

Senanayake MPJayamanne MDKankananarachchi I.

Source: Department of Paediatrics, Faculty of Medicine, University of Colombo, Sri Lanka. manouri.senanayake@gmail.com.

Mục tiêu:

Mô tả kết cục điều trị bằng N-acetylcysteine ​​(NAC) cho 7 bệnh nhân Sốt xuất huyết (SXHD) với biến chứng suy gan cấp không do paracetamon.

Phương pháp:

Hồi cứu, phân tích kết cục lâm sàng và sinh hóa các bệnh án của trẻ em bị SXHD nặng với biến chứng suy gan cấp không do paracetamon được điều trị với NAC.

Kết quả:

Bảy trẻ bệnh từ 6 tháng đến 12 tuổi, thoát huyết tương và suy tuần hoàn với biến chứng suy gan cấp, trong đó có 3 trẻ bệnh bị sốc kéo dài trước khi nhập viện. NAC được truyền (100 mg / kg) ngay sau khi suy gan cấp được chẩn đoán dựa vào thang điểm glasgow thấp, transaminase tăng và prothrombin / INR kéo dài ​​. Tất cả các bệnh nhân đều phục hồi hoàn toàn về lâm sàng và sinh hóa.

Kết luận:

Truyền sớm N-Acetylcystein cho trẻ mắc SXHD nặng với biến chứng suy gan cấp cho kết cục điều trị tốt.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.