Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2006 / Mũi may b-lynch trong điều trị băng huyết sau sanh nặng do đờ tử cung

Mũi may b-lynch trong điều trị băng huyết sau sanh nặng do đờ tử cung

MUI-MAY-B-LYNCH-TRONG-DIEU-TRI-BANG-HUYET-SAU-SANH-NANG-DO-DO-TU-CUNG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *