Một số nội dung gợi ý sơ kết công tác khoa/ phòng 06 tháng đầu năm 2015, lập kế hoạch 06 tháng cuối năm 2015

Các khoa, phòng trên cơ sở đánh giá những mặt mạnh, yếu của 06 tháng đầu năm 2015, xây dựng kế họach 06 tháng cuối năm 2015 và đưa ra các vấn đề ưu tiên, với một số nội dung gợi ý như sau:

Bấm vào đây để xem và tải văn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.