Midazolam so với diazepam trong điều trị trạng thái động kinh ở trẻ em và người lớn trẻ tuổi: một phân tích tổng hợp

Acad Emerg Med. 2010 Jun;17(6):575-82.

Midazolam versus diazepam for the treatment of status epilepticus in children and young adults: a meta-analysis.

McMullan JSasson CPancioli ASilbergleit R.

Source: Department of Emergency Medicine, Universityof Cincinnati, Cincinnati, OH, USA. mcmulljo@ucmail.uc.edu

ĐẶT VẤN ĐỀ: Nhanh chóng điều trị trạng thái động kinh có liên quan đến kết cục tốt hơn. Diazepam và midazolam thường được sử dụng, tuy nhiên thuốc tối ưu và đường sử dụng vẫn chưa rõ. 

MỤC TIÊU: Mục tiêu của tổng quan hệ thống này nhằm xác định hiệu quả của Midazolam có tương tự như diazepam, ở bất cứ đường dùng nào, để kiểm soát cơn động kinh ở trẻ em và người lớn. Xem xét thời gian hết co giật và biến chứng hô hấp.

PHƯƠNG PHÁP: Chúng tôi tìm kiếm PubMed, Web of Knowledge, Embase, Danh bạ cơ sở dữ liệu Cochrane, cơ sở dữ liệu tóm tắt các tổng quan đánh giá hiệu quả, CLB tạp chí hiệp hội y sĩ Hoa kỳ, các thử nghiệm đối chứng đăng ký ở thư viện Cochrane, các chỉ mục y văn của điều dưỡng, các tóm tắt dược phẩm quốc tế được xuất bản từ 1/1/ 1950 đến 4/7/ 2009. Lấy tất cả các thực nghiệm đối chứng ngẫu nhiên và bán thực nghiệm so sánh tác dụng midazolam với diazepam là thuốc điều trị ban đầu cơn động kinh, viết bằng tiếng Anh, đáp ứng chất lượng qua bảng kiểm CONSORT. Hai nhà tổng quan độc lập thu nhận và lấy các dữ liệu. Đường dùng thuốc đường phân tần thành 2 nhóm: tiêm tĩnh mạch (TM) và không tiêm TM (miệng, mũi, tiêm bắp, hậu môn). Phân tích thống kê gộp theo mô hình ảnh hưởng bất biến.

KẾT QUẢ: Sáu nghiên cứu với 774 đối tượng được thu nhận. Midazolam, dùng bất cứ đường nào, tác dụng tốt hơn so với diazepam với nguy cơ tương đối [RR] = 1,52; KTC 95%: 1,27-1,82).  Dùng Midazolam không bằng đường tiêm mạch vẫn có hiệu quả như diazepam TM (RR = 0,79; KTC 95%: 0,19-3,36), midazolam đường miệng có tác dụng kiểm soát cơn giật tốt hơn diazepam đường trực tràng (RR = 1,54; KTC 95%:1,29- 1,85). 

Midazolam tác dụng nhanh hơn so với diazepam (khác biệt trung bình:  2,46 phút; KTC 95%: 1,52-3,39 phút) trong kiểm soát cơn giật. Biến chứng hô hấp cần can thiệp tương tự như nhau với bất kể đường dùng thuốc (RR =1,49, KTC 95%: 0,25-8,72).

KẾT LUẬN: Dùng midazolam không bằng đường TM khi so sánh với diazepam TM hoặc không TM thì an toàn và hiệu quả trong điều trị trạng thái động kinh. Đánh giá tác dụng ở người lớn, so sánh tác dụng với lorazepam, và xác định tính an toàn và hiệu quả trong tương lai là cần thiết.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)