Mẫu đơn xin đi làm sớm sau nghỉ thai sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

(Về việc đi làm sớm so với thời gian nghỉ thai sản)

                                                           Kính gửi:

– Giám đốc Bệnh viện ĐKTT An Giang;

– Phòng Tổ chức cán bộ;

– Ban Chủ nhiệm khoa/phòng……………..

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………. Nơi sinh: ……………………………………………………..

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………..

Làm việc tại: ……………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………..

Theo qui định của Bảo hiểm xã hội tôi được nghỉ thai sản từ: ngày…..tháng…..năm…..đến ngày……tháng…..năm….. Đến nay, tuy chưa hết thời gian nghỉ thai sản nhưng tôi mong muốn được quay trở lại làm việc trước thời hạn vì tôi thấy mình có đủ sức khỏe để đi làm sớm (có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh về đảm bảo sức khỏe để đi làm). Tôi làm đơn này kính đề nghị cho tôi được trở lại công tác từ ngày………tháng ………năm……..

Kính mong Ban Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng khoa/phòng xem xét và giải quyết. Tôi chân thành cám ơn./.

An giang, ngày……tháng……năm….

 

 

Duyệt Ban Giám đốc Duyệt Trưởng Phòng TCCB Trưởng khoa/phòng Người làm đơn

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)