Liên quan giữa chất độc da cam và dị tật bẩm sinh: tổng quan và phân tích tổng hợp

Association between Agent Orange and birth defects: systematic review and meta-analysis.

Int J Epidemiol. 2006 Oct;35(5):1220-30. Epub 2006 Mar 16.

Ngo AD, Taylor R, Roberts CL, Nguyen TV.

School ofPublic Health, University ofTexas Health Science Center,USA.

Tổng quan: Liên quan giữa cha mẹ tiếp xúc chất độc da cam hoặc dioxin và sanh con dị tật vẫn còn tranh luận, do có nhiều mâu thuẫn trong các tài liệu. Vai trò chính của nghiên cứu này là thực hiện phân tích tổng hợp các nghiên cứu dịch tễ học có liên quan nhằm chứng minh mối liên quan này và nhằm đánh giá tính dị biệt giữa các nghiên cứu.

Phương pháp: Các nghiên cứu liên quan được xác định thông qua tìm kiếm dữ liệu điện tử trên MEDLINE và EMBASE từ 1966 – 2002; tổng hợp danh sách tài liệu tham khảo của các bài báo đã được chọn và biên bản hội nghị; và tiếp xúc với các tác giả mà nghiên cứu chưa được xuất bản. Một biểu mẫu chuyên biệt được thực hiện để rút dữ liệu cho các đặc điểm và kết cục nghiên cứu. Cả mô hình ảnh hưởng cố định và biến thiên được dùng để tổng hợp kết quả của các nghiên cứu. Test Q và chỉ số heterogeneity của Cochrane được dùng để đánh giá tính dị biến, và biểu đồ dạng phễu và test Egger được dùng để đánh giá sai lệch trong xuất bản.

Kết quả: Tổng cộng 22 nghiên cứu bao gồm 13 ở Việt nam và 9 ở nơi khác được chọn. Nguy cơ tương đối gộp (RR) của dị tật lúc sanh với tiếp xúc với chất độc da cam là 1.95; KTC 95% 1.59 – 2.39. Có tính dị biến đáng kể giữa các nghiên cứu. Các nghiên cứu tại Việt Nam có RR gộp cao hơn (RR = 3.00; KTC 95% 2.19 – 4.12) so với các nghiên cứu nơi khác (RR = 1.29; KTC 95% 1.04 – 1.59). Phân tích phụ chỉ ra rằng mức độ liên quan càng lớn khi tăng tiếp xúc chất da cam, cường độ và khoảng thời gian tiếp xúc với dioxin từ các dân số bị ảnh hưởng.

Kết luận: Cha mẹ tiếp xúc với chất da cam làm tăng nguy cơ sinh con dị tật.

Người dịch: Bs Phong – khoa Sản – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)