Leflunomide và nguy cơ bệnh phổi trong viêm khớp dạng thấp. một tổng quan tài liệu hệ thống và phân tích tổng hợp của các nghiên cứu ngẫu nhiên có kiểm soát.

Leflunomide Use and Risk of Lung Disease in Rheumatoid Arthritis: A

Systematic Literature Review and Meta-analysis of Randomized Controlled

Trials.

J Rheumatol 2016 May; 43:855. (http://dx.doi.org/10.3899/jrheum.150674)

Tóm tắt

Mục tiêu.

Để đánh giá các nguy cơ tương đối (RR) của bệnh phổi ở bệnh nhân viêm khớp

dạng thấp (RA) điều trị bằng leflunomide (LEF).

Phương pháp.

Chúng tôi đã tìm kiếm PubMed, Embase, PubMed, Embase, and the Cochrane

Central Register of Controlled Trials đến 15,/4/2014. Bao gồm các thử nghiệm ngẫu

nhiên mù đôi có đối chứng (RCT) của LEF so với giả dược hoặc so sánh hoạt động

ở người lớn với RA. Các nghiên cứu với ít hơn 50 bệnh nhân hoặc ít hơn 12 tuần đã

được loại trừ. Hai nhà điều tra độc lập đã tìm kiếm cả hai cơ sở dữ liệu. Tất cả các

tác giả xem xét các nghiên cứu được lựa chọn. Chúng tôi so sánh sự khác biệt RR

bằng cách sử dụng nhiên phương pháp ảnh hưởng ngẫu nhiên Mantel-Haenszelđ ể

đánh giá tổng biến chứng hô hấp, tác dụng phụ nhiễm hô hấp, các tác dụng phụ về

đường hô hấp không do nhiễm trùng, bệnh phổi kẽ, và tử vong.

Kết quả.

Nghiên cứu của chúng tôi có 5673 bệnh nhân. Tổng cộng có 8 nghiên cứu, 4 so

sánh với giả dược, đáp ứng tiêu chuẩn thu nhận. Có 708 biến chứng về đường hô

hấp trong 4579 người tham gia. Sáu trường hợp viêm phổi, tất cả trong nhóm so

sánh. Bốn tử vong do bệnh phổi, không ai trong nhóm LEF. LEF không có liên

quan với tăng nguy cơ của tổng số cácbiến chứng về đường hô hấp (RR 0.99, 95%

CI 0,56-1,78) hoặc các biến chứng về nhiễm trùng đường hô hấp (RR 1.02, 95% CI

0,58-1,82). LEF có liên quan với giảm nguy cơ tác dụng phụ về đường hô hấp do

nhiễm trùng (RR 0,64, 95% CI 0,41-0,97).

Kết luận.

Nghiên cứu của chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về sự gia tăng các biến chứng

về hô hấp ở RCT điều trị với LEF.

Người dịch: Bs Phạm Ngọc Trung

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)