Khoa Nội A

KHOA NỘI A

Ân cần – Tận tâm – Trách nhiệm

I. Thông tin chung

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Thông báo số 172-TB/TU, ngày 02/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Chủ trương sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉn”. Theo đó, Phòng khám Khoa Nội A được thành lập năm 2019 trên cơ sở thực hiện sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh. Phòng khám và quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh đặt tại Khoa Nội A và biên chế thuộc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, được giao thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác theo dõi, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

Qua 05 năm thành lập và hoạt động, Khoa Nội A gồm 16 nhân viên, trong đó: 05 Bác sĩ, 11 Điều dưỡng và y sĩ.

Địa điểm: Số 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP Long Xuyên , tỉnh An Giang.

Số điện thoại: 0296 3852 989 – Số nhánh: 1122

Tập thể khoa Nội A

II. Chức năng – nhiệm vụ

1. Chức năng:

Thực hiện công tác khám và điều trị nội ngoại trú cho cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ban Giám đốc Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

Theo quy định tại Quy định số 1313-QĐ/TU, ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đối tượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, chế độ hỗ trợ chi phí điều trị bệnh và chế độ nghỉ dưỡng”:

– Khám, điều trị cho cán bộ đúng theo quy định của Bộ Y tế và Bệnh viện.

– Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý thông tin sức khỏe cán bộ, hồ sơ sức khỏe theo quy định của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và pháp luật hiện hành.

– Phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức đưa rước cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Thống nhất theo Kế hoạch hàng năm của Hội đồng Bảo vệ sức khỏe cán bộ Miền Nam.

– Tham mưu Ban Giám đốc Bệnh viện thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ hưu trí và cán bộ đương chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tổng hợp báo cáo Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe Trung ương về tình hình sức khỏe của cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý định kỳ hàng tháng, quý và năm.

– Tham gia phục vụ y tế Đoàn tham quan, nghỉ dưỡng do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cho cán bộ qua các thời kỳ có công lao đóng góp cho tỉnh.

– Khám và điều trị tại nhà cho cán bộ theo sự phân công của lãnh đạo Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và lãnh đạo Bệnh viện.

– Phối hợp Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tham mưu Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện chế độ hỗ trợ và trợ cấp điều trị bệnh hiểm nghèo cho cán bộ diện quản lý theo Quy định số 1313-QĐ/TU.

– Phối hợp Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động hàng năm và phương hướng nhiệm vụ năm năm tiếp theo theo yêu cầu của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương.

– Thực hiện nâng cao công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân một cách toàn diện với mục tiêu “Hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn liền với thực hành lâm sàng.

– Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng trong y khoa cấp cơ sở

III. Cơ cấu tổ chức – nhân sự:

1. Cơ cấu – Quy mô tổ chức

 

2. Tình hình nhân sự

Tổng số nhân sự của Khoa Nội A là 16 người, trong đó:

+ Bác sĩ: 05 (04 BS.CKI, 01 Bác sĩ đa khoa).

+ Điều dưỡng: 09

+ Y sĩ: 02

Tập thể nhân viên khoa Nội A

Tập thể Bác sĩ khoa Nội A

Tập thể Điều dưỡng khoa Nội A

IV. Những thành tích nổi bật

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Giám đốc Bệnh viện và sự phối hợp của các Khoa, phòng có liên quan, sự nổ lực của tập thể lãnh đạo Khoa Nội A, theo đó công tác quản lý sức khỏe, kiểm tra, chăm sóc và điều trị cho cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy quản lý hàng năm luôn được đảm bảo tốt theo yêu cầu đề ra, các nhiệm vụ được giao trong kiểm tra, chăm sóc và và điều trị cho cán bộ luôn được thực hiện kịp thời và cơ bản hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được Ban Giám đốc Bệnh viện giao phó, tạo được niềm tin và ủng hộ cao trong toàn thể cán bộ, đặc biệt là các cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên chức, đương chức lãnh đạo của tỉnh.

Một số hình ảnh hoạt động của khoa

Lãnh đạo Khoa thăm và tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng đang điều trị tại Khoa nhân dịp Tết Nguyên đán

Công tác tiếp nhận và phân loại đối tượng trong thực hiện Kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ

A collage of men working in an office

Description automatically generated

Đội ngũ Điều dưỡng thực hiện việc kiểm tra và trả kết quả khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ theo Kế hoạch được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt

“Ân cần – Tận tâm – Trách nhiệm” trong chăm sóc và điều trị là mục tiêu Khoa Nội A luôn hướng tới

V. Định hướng phát triển

Tham gia đào tạo, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đảm bảo đáp ứng ngày càng cao của sự phát triển của xã hội về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe của cán bộ; Nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị và hạn chế tối thiểu nhất về sai sót chuyên môn (nếu có).

Hằng năm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu đua và kế hoạch đăng ký đầu năm. Đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về vấn đề ưu tiên của Khoa/Phòng và chỉ tiêu về chuyên môn.

Chủ động xây dựng chương trình công tác, tổng hợp báo cáo thường kỳ và đột xuất, quản lý hồ sơ sức khỏe cán bộ theo quy định.

Phối hợp Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hàng năm; Tổ chức đưa rước cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang thực hiện việc tư vấn, khám, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi chăm sóc sức khỏe và thực hiện chế độ chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ thuộc diện theo dõi, quản lý sức khỏe.

Quản lý thông tin sức khỏe cán bộ, hồ sơ sức khỏe theo quy định của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và pháp luật hiện hành.

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Nâng cao sức lãnh đạo và sự cống hiến của tập thể đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Khoa, giữ vững và nâng chất những kết quả đã đạt được để góp phần xây dựng Bệnh viện xứng tầm Bệnh viện hạng I và nhất là nhận được sự đánh giá và ủng hộ tích cực của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần ngày càng nâng cao vị thế và uy tín của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)