Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Khảo sát tình hình adr tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang trong 7 năm (2004-2010)

Khảo sát tình hình adr tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang trong 7 năm (2004-2010)

KHAO-SAT-TINH-HINH-ADR-TAI-BENH-VIEN-DA-KHOA-TRUNG-TAM-AN-GIANG-TRONG-7-NAM-2004-2010.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *